Sở Nội vụ hướng dẫn thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007
Phần A. Dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp:
      I. Đối tượng và điều kiện dự thi:
1. Đối tượng: Đối tượng dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 là cán bộ, công chức, viên chức đang ở ngạch chuyên viên chính (01.002) đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước phù hợp với vị trí công tác. Cán bộ, công chức, viên chức đang ở các ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.
2. Về điều kiện dự thi:
 2.1. Là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật theo nội dung của phiếu đánh giá công chức hàng năm quy định tại Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCPCP-CCVC ngày 05-12-1998 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ), không trong thời gian thi hành kỷ luật.
 2.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29-5-1993 của Bộ trưởng, Trưởng  Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch chuyên viên chính và tương đương là 6 năm và đạt hệ số lương tối thiểu từ 5,42 trở lên.
 2.3. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp, cụ thể là:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước trình độ chuyên viên cao cấp;
- Chứng chỉ tin học văn phòng;
Trường hợp những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì được miễn chứng chỉ tin học văn phòng.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ C.
Trường hợp những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C.
- Có ít nhất một công trình hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án quản lý cấp Bộ, ngành, tỉnh được Hội đồng khoa học ngành, tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả. Cần ghi rõ tên công trình, đề tài, đề án và có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh.
3.Căn cứ vào chỉ tiêu Trung ương phân bổ và điều kiện thực tế của tỉnh nên đối tượng cử đi dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 ở tỉnh tập trung vào các đối tượng sau đây đã có đủ điều kiện như quy định tại khoản 1, khoản 2 mục I phần A của Công văn này:
 3.1. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ban, ngành.
 3.2. Chủ tịch UBND huyện, thành phố.
      II. Hồ sơ của người dự thi:
1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu kèm theo Công văn này).
2. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu kèm theo Công văn này).
3. Bản sao các văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc của cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Bản khai tên công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án quản lý cấp Bộ, ngành, tỉnh xác nhận. Cần ghi rõ tên công trình, đề tài, đề án, kết quả nghiệm thu, khả năng áp dụng và phải có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh.
5. Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Công văn cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007. Trong Công văn nêu rõ diễn biến lương trong thời gian 5 năm gần đây; đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương cho từng thí sinh (nếu trúng tuyển kỳ thi); đồng thời có gửi kèm 01 quyết định nâng bậc lương gần nhất.
Hồ sơ dự thi của mỗi người được bỏ vào một bì đựng riêng theo kích thước 24cm x 35cm kèm theo 02 ảnh cỡ 4 x 6 gửi về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền cử dự thi.
Phần B. Dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:
      I. Đối tượng và điều kiện dự thi:
1. Đối tượng: Đối tượng dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2007 là cán bộ, công chức, viên chức đang ở ngạch chuyên viên (01.003) đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước phù hợp với vị trí công tác. Cán bộ, công chức, viên chức đang ở các ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.
2. Về điều kiện dự thi:
 2.1. Là người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật theo nội dung của phiếu đánh giá công chức hàng năm quy định tại Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCPCP-CCVC ngày 05-12-1998 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ), không trong thời gian thi hành kỷ luật.
 2.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29-5-1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch chuyên viên là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương với ngạch chuyên viên, không tính thời gian tập sự, thử việc).
 2.3. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính, cụ thể là:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước sau:
 + Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Học viện Hành chính quốc gia cấp;
 + Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đủ thời gian 12 tuần) do Học viện Hành chính quốc gia cấp hoặc do các Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trường Đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành cấp theo uỷ quyền của Học viện Hành chính quốc gia (Phôi chứng chỉ do Học viện Hành chính quốc gia phát hành);
  + Chứng chỉ tốt nghiệp bồi dưỡng chuyên viên chính (trung - cao cấp trước kia) do Học viện Hành chính quốc gia cấp;
 + Chứng chỉ đã học xong chương trình chuyển đổi của Học viện Hành chính quốc gia để dự thi Cao học hành chính.
- Chứng chỉ tin học văn phòng;
Trường hợp những người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin thì được miễn chứng chỉ tin học văn phòng.
- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B.
- Đã chủ trì, tham gia ít nhất một công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án (cấp Bộ, ngành, tỉnh) được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý. Cần ghi rõ tên công trình, đề tài, đề án và có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh.
 2.4. Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trường hợp chỉ có một bằng đại học ngoại ngữ mà không thuộc diện được miễn quy định tại điểm 2.5 khoản 2 mục I phần B của Công văn này thì phải thi 1 trong 4 thứ tiếng còn lại theo quy định.
 2.5. Miễn thi ngoại ngữ, những người có đủ điều kiện sau:
 - Cán bộ, công chức tỉnh tính đến ngày 31-12-2007 có tuổi đời từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ.
- Cán bộ, công chức có bằng đại học thứ 2 là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng quy định hoặc có chứng chỉ IELTS5.0, TOEFL quốc tế 450 điểm trở lên trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31-12-2007.
- Cán bộ, công chức đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài có sử dụng 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên nếu có thời gian tốt nghiệp tính đến ngày 31-12-2007 không quá 5 năm.
 2.6. Miễn thi tin học đối với người có bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
3. Do chưa xây dựng được cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho từng đơn vị và do chỉ tiêu Trung ương phân bổ hạn chế nên đối tượng cử đi dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2007 ở tỉnh tập trung vào các đối tượng sau đây đã có đủ điều kiện như quy định tại khoản 1, khoản 2 mục I phần B của Công văn này: 
 3.1. Đối với các Sở, ban, ngành (gọi chung là Sở):
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi, có mức lương từ 3,66 trở lên.
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở cã ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi, có mức lương từ 4,32 trở lên.
- Chuyên viên có mức lương từ 4,98 trở lên.
- Chuyên viên tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, có mức lương từ 3,66 trở lên.
 3.2. Đối với các huyện và thành phố Nam Định:
- Thường trực HĐND và UBND huyện, thành phố có mức lương từ 3,66 trở lên.
- Trưởng các phòng ban chuyên môn huyện, thành phốcó mức lương từ 4,65 trở lên.
- Chuyên viên tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, có mức lương từ 3,66 trở lên.
 3.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp:
Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành có mức lương từ 4,32 trở lên.
      II. Hồ sơ của người dự thi gồm:
1. Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung:
+ Phẩm chất đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;
 + Năng lực và hiệu quả công tác;
+ Lỷ luật lao động;
+ Quan hệ phối hợp công tác.
2. Bản sao các văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc của cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và áp dụng có hiệu quả.
4. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu kèm theo Công văn này).
5. Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu kèm theo Công văn này).
6. Quyết định nâng bậc lương gần nhất.
Hồ sơ dự thi của mỗi người được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 21cm x 32cm gửi về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền cử dự thi.
      III. Hình thức và nội dung thi nâng ngạch:
1. Hình thức thi: Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính phải tham dự các môn thi sau:
- Môn Quản lý hành chính nhà nước ( gồm 2 phần thi viết và thi trắc nghiệm);
- Môn Tin học;
- Môn Ngoại ngữ.
2. Nội dung thi:
- Nội dung môn thi quản lý hành chính nhà nước căn cứ theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Nội dung môn thi tin học bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của OFFICE (chủ yếu là Microsoft Word), sử dụng INTERNET.
- Nội dung môn thi ngoại ngữ bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết và ngữ pháp ở trình độ B.
      Phần C. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Công văn này:
- Thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức về toàn bộ nội dung thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007.
- Hướng dẫn cho các đối tượng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 mục I phần A;  khoản 1, khoản 2 và khoản 3 mục I phần B Công văn này làm hồ sơ.
 Đối với dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính: cơ quan cử công chức, viên chức đi dự thi nâng ngạch lập danh sách công chức theo mẫu số 1 và danh sách viên chức theo mẫu số 2 kèm theo Công văn đề nghị (trong Công văn nêu rõ diễn biến lương trong thời gian 5 năm gần đây; đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương cho từng thí sinh nếu trúng tuyển kỳ thi) và toàn bộ hồ sơ của từng cá nhân gửi về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (qua Sở Nội vụ). Những cơ quan có từ 2 công chức, viên chức đăng ký dự thi trở lên thì danh sách lập theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết.
Cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi nâng ngạch phải chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, hệ số lương, thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và ngạch tương đương hoặc thời gian giữ ngạch chuyên viên và ngạch tương đương của người được cử đi dự thi.
 Cán bộ, công chức, viên chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
Để nộp hồ sơ về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định của Bộ Nội vụ, các đơn vị gửi hồ sơ dự thi nâng ngạch về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất vào ngày 24-8-2007, Hội đồng sơ tuyển của tỉnh không tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị nộp sau ngày 24-8-2007.
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn tập. Tài liệu phục vụ cho ôn thi sẽ do Bộ Nội vụ biên soạn và cung cấp. Phí dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính (thu theo quy định của Bộ Tài chính): 300.000 đồng/người.
Những cán bộ, công chức, viên chức được dự kỳ thi nâng ngạch sẽ có giấy báo về kế hoạch và địa điểm tổ chức kỳ thi.
Các Mẫu đơn kèm theo

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất