• Tổng kết thực hiện Nghị định 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  Sau gần 8 năm thực hiện Nghị định  số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp và tình hình thực tế ở địa phương, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giám sát của HĐND, UBND các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Đặc biệt là sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các cấp; Sở Nội vụ hướng dẫn về việc bố trí kiện toàn các chức danh Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; số lượng Phó Chủ tịch và uỷ viên UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định để các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn triển khai bầu thành viên UBND tại kỳ họp thứ nhất HĐND và kiện toàn bầu bổ sung tại các kỳ họp HĐND theo quy định. Nhìn chung, về số lượng, chất lượng và cơ cấu thành viên UBND mỗi cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đều thực hiện đúng quy định tại Nghị định  số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ, đó tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện  nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh và đã giành được những kết quả quan trọng.

 • NGÀNH NỘI VỤ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

  Ở tỉnh ta, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức vào thời điểm có nhiều thuận lợi cơ bản. Đó là thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vừa được tổ chức thành  công tốt đẹp.  Kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới về quy mô và hiệu quả, các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh  được cải thiện rõ rệt… Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần bầu cử trước. Đây là lần đầu tiên, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng một thời điểm( cùng một ngày), không giống như  các lần bầu cử trước, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức xen kẽ, cách nhau hai năm rưỡi. Đối với tỉnh ta, gần 2 năm qua là một trong 10 tỉnh được chọn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 9 huyện và 20 phường của thành phố Nam Định nên trong kỳ bầu cử này, các đơn vị đó không tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình. Trong lần bầu cử này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bầu cử cũng được sửa đổi, bổ sung nhiều so với trước nhằm khắc phục sự chồng chéo, vướng mắc giữa Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 • Thông báo về việc xét tuyển đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã

  Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thông báo tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại 62 huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

 • Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016

  Sau Hội nghị toàn Quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tại Hà Nội vào ngày 10/02/2011, tỉnh Nam Định đã tích cực chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định với các nội dung chủ yếu như sau:

 • Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII

  Ngày 14/02/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nam Định gồm các ông, (bà):

 • Thông báo số 01 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

  Ngày 14/02/2011, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nam Định đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã thực hiện các nội dung sau:

 • Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

  Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi bổ sung năm 2001); Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2010; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng Bầu cử Trung ương. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh Nam Định đạt kết quả tốt, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, ngày 14/02/2011 Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh như sau:

 • Tình hình thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại tỉnh Nam Định

  Thực hiện Nghị quyết 26 của Quốc Hội về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường cấp uỷ, chính quyền các cấp ở tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện, chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, có bước đi thích hợp bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Đó là:

 • Công văn số 286/SNV-XDCQ ngày 25/3/2009

  Hướng dẫn tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND huyện, phường nhiệm kỳ 2004-2009

 • Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tỉnh Nam Định

  Căn cứ Quyết định số 609-QĐ/TU ngày 6/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/3/2009 của Ban chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; Ngày 20/3/2009, Ban chỉ đạo đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

 • Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phuờng tỉnh Nam Định

  Thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QG12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa 12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường...; Ngày 20/3/2009 Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phuờng tỉnh Nam Định đã có kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai và tổ chức thự hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phuờng tỉnh Nam Định theo đó:

 • Chỉ thị về việc lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường ở tỉnh Nam Định

  Ngày 09/3/2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Nam Định đã có chỉ thị số 15/CT/TU về việc lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường ở tỉnh Nam Định. Theo đó Ban thường vụ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nội dung sau:

 • Hướng dẫn nội dung kiểm điểm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu

  Căn cứ Điều 26 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn về lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Được UBND tỉnh giao, sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn nội dung kiểm điểm, đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn như sau:

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

  Ngày 26 tháng 01 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Ngày 21-6-2007, Bộ Nội vụ có Thông tư số 05/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện như sau:

 • Quyết định số 851/2007/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

  Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc huyện Giao Thuỷ

1 2

Văn bản - tài liệu

Gửi câu hỏi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin có đánh dấu (*) ở form sau và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.