• Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016

  Sau Hội nghị toàn Quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tại Hà Nội vào ngày 10/02/2011, tỉnh Nam Định đã tích cực chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định với các nội dung chủ yếu như sau:

 • Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2012 của các cơ quan, đơn vị

  Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức thay thế những quy định về biên chế công chức được quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức, theo đó quy định một số điểm mới như sau:

 • Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011

  Thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 61/UBND-VP8 ngày 04/03/2011; Sở Nội vụ thông báo chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2011 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (có thông báo kèm theo).

 • Đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2011

 • Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII

  Ngày 14/02/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nam Định gồm các ông, (bà):

 • Thông báo số 01 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

  Ngày 14/02/2011, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nam Định đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã thực hiện các nội dung sau:

 • Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

  Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi bổ sung năm 2001); Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND năm 2010; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng Bầu cử Trung ương. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh Nam Định đạt kết quả tốt, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, ngày 14/02/2011 Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở tỉnh như sau:

 • Hướng dẫn báo cáo thống kê công chức, viên chức năm 2010

   Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 17/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tính đến thời điểm 31/12/2010 theo các nội dung sau:

 • Hướng dẫn chuyển loại viên chức năm 2010

  Thực hiện Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 và Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Công văn số 528/SNV-TCBCTL ngày 17/8/2007 về việc hướng dẫn chuyển loại công chức, viên chức hàng năm. Tại khoản 1, Điều 29, mục 2, chương III của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ hướng dẫn tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: “Việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định”, song đến nay chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc thi chuyển ngạch đối với công chức, do vậy năm 2010 tạm ngừng việc chuyển ngạch ngạch đối với công chức (hướng dẫn tại điểm I của Công văn số 528/SNV-TCBCTL của Sở Nội vụ).

 • Hướng dẫn Một số vấn đề về tổ chức, biên chế khi chuyển trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập

  Thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BGDDT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, sở sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Quyết định số: 18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Nam Định về việc chuyển 237 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập, Quyết định số: 18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh về việc quy định số lương giáo viên được hỗ trợ tiền lương và BHXH, BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập, sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn một số điểm cụ thể khi chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập, cụ thể như sau:

 • Hướng dẫn thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2010

   Thực hiện Công văn số 3256/BNV-CCVC ngày 20/9/2010 của của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010, được UBND tỉnh uỷ quyền, Sở Nội vụ hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể như sau:

 • Bổ nhiệm Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định

 • Giao nhiệm vụ Chánh văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Nam Định

 • Bổ nhiệm lại Phó giám đốc sở Xây dựng

 • Bổ nhiệm lại Phó giám đốc sở Xây dựng tỉnh Nam Định

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Văn bản - tài liệu

Gửi câu hỏi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin có đánh dấu (*) ở form sau và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.