Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Đây là văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV.
Xem toàn văn văn bản: Tại đây  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu