Bảng thống kê số liệu CB, CC, VC có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Bảng thống kê số liệu CB, CC, VC có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia.
  • Học viện Hành chính Quốc gia
  • Đặng Xuân Hoan
  • 02/03/2021
  • Biểu mẫu
  • Giáo dục và Đào tạo
  • Tải về (87 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Mã số: 18/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 05/02/2021
NQ41.HDBC.Mau 24-41.Mau bien ban bau cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC.Mau 18-23.Mau bien ban bau cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Nghi quyet ve mau ho so bau cu (2021.01.20) (sach)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 11-17.Mau The cu tri, phieu bau cu (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 06-10.Mau ho so ung cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 01-05.Mau ho so ung cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021