Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
  • Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
  • 312/BC-UBND
  • UBND tỉnh
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 10/12/2019
  • Báo cáo
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (49 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019