Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
  • Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
  • 2769/BC-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa
  • 20/06/2019
  • Báo cáo
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (63 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019