Biểu kèm theo Công văn số 6/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/01/2020 V/v xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, kế hoạch năm 2020
  • Biểu kèm theo Công văn số 6/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/01/2020 V/v xây dựng báo cáo kết quả ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, kế hoạch năm 2020
  • 02/01/2020
  • Biểu mẫu
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về (33 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 30/12/2019
Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019