Biểu mẫu kèm theo Công văn số 574/SNV-CCVC về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
  • Biểu mẫu kèm theo Công văn số 574/SNV-CCVC về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
  • 574/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 27/05/2019
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (77 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu