Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
  • Biểu mẫu kèm theo Công văn số 599/SNV-CCVC ngày 08/6/2018 về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên các đơn vị
  • Sở Nội vụ
  • Giám đốc
  • 08/06/2018
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018