Biểu mẫu theo CV số 734/SNV-CCVC ngày 16/3/2021 về việc tuyển dụng viên chức vào làm GVMN tại các trường mầm non công lập
  • Biểu mẫu theo CV số 734/SNV-CCVC ngày 16/3/2021 về việc tuyển dụng viên chức vào làm GVMN tại các trường mầm non công lập
  • 734/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • 16/03/2021
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (51 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/12/2020
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021
Mã số: 382/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 26/01/2021
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019
Mã số: 875/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 23/12/2019
Công khai dự toán ngân sách năm 2020
Mã số: 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 657/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 1720/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 10/09/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 2431/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 03/12/2020
Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020
Mã số: 30/QĐ-SNv
Quyết định
Ban hành: 06/01/2021
Công khai dự toán năm 2021
Mã số: 229/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 19/01/2021
Kế hoạch mua sắm năm 2020
Mã số: 415/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 23/03/2020
Kết quả mua sắm năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2021
Công khai quyết toán năm 2019
Mã số: 05/TB-VP
Thông báo
Ban hành: 30/11/2020