Biểu số 15, 16, 17 bổ sung kèm theo Hướng dẫn số 1073/HD-SNV về việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
  • Biểu số 15, 16, 17 bổ sung kèm theo Hướng dẫn số 1073/HD-SNV về việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
  • 31/07/2020
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (206 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 1031/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 16/07/2020
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 816/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/06/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 995/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 10/07/2020
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020