Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
  • Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
  • Bộ Nội vụ
  • 30/12/2019
  • Danh sách
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (66 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019