Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150 /QĐ-BNV ngày 30 /12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  • Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150 /QĐ-BNV ngày 30 /12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  • Bộ Nội vụ
  • Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
  • 30/12/2019
  • Biểu mẫu
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (135 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019