Công văn 432/SNV-CCHC ngày 24/3/2020 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
  • Công văn 432/SNV-CCHC ngày 24/3/2020 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
  • 432/SNV-CCHC
  • PGĐ Trần Thị Thúy Hiền
  • 24/03/2020
  • Công văn
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (71 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Mã số: 885/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Mã số: 865/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 13/12/2019
Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/02/2020
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra
Mã số: 2666/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/11/2019
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Mã số: 1832/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/08/2018
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội
Mã số: 1957/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 07/09/2018
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Mã số: 2170/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 04/10/2018
Quyết định công khai dự toán năm 2020
Mã số: QĐ 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 31/01/2020
Công khai ngân sách quý IV và năm 2019
Mã số: 113/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 20/01/2020