Công văn số 1050/SNV-CCVC ngày 11/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các cơ quan, đơn vị
  • Công văn số 1050/SNV-CCVC ngày 11/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc báo cáo công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng giáo viên, nhân viên của các cơ quan, đơn vị
  • Số 1050/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Triệu Đức Hạnh
  • 11/09/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (95 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019