Công văn số 1412/SNV-CCVC ngày 05/12/2019 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn
  • Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn
  • 1412/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 05/12/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (247 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019