Công văn số 674/SNV-CCVC ngày 18/6/2019 của Sở Nội vụ về báo cáo thực trạng và đề xuất về cán bộ quản lý doanh nghiệp
  • Công văn số 674/SNV-CCVC ngày 18/6/2019 của Sở Nội vụ về báo cáo thực trạng và đề xuất về cán bộ quản lý doanh nghiệp
  • 674/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 18/06/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (110 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019