Đánh giá thực hiện dự toán Thu - chi ngân sách quý I năm 2019
  • Đánh giá thực hiện dự toán Thu - chi ngân sách quý I năm 2019
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Trần Thị Thúy Hiền
  • 01/04/2019
  • Biểu mẫu
  • Tài chính
  • Tải về (111 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019