Danh mục TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
  • Ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 03/3/2020
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • 03/03/2020
  • Danh sách
  • Thủ tục hành chính
  • Tải về (55 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu đơn phúc khảo bài thi vòng 2
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 13/03/2020