Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
  • Phê duyệt đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Thủ tướng Chính phủ
  • 03/04/2020
  • Quyết định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (79 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu