Đề án thành lập trung tâm hành chính một cửa kẽm theo công văn số 237/SNV- TCBC ngày 26/3/2019
  • Đề án thành lập trung tâm hành chính một cửa kẽm theo công văn số 237/SNV- TCBC ngày 26/3/2019
  • ĐA
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 27/03/2019
  • Công văn
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
V/v thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Mã số: 237/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 27/03/2019
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số:
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Mã số: 19/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 18/02/2019