Đề cương đi kèm Hướng dẫn 363/HD-SNV ngày 01/4/2019 về xây dựng KHBC 2020
  • Đề cương đi kèm Hướng dẫn 363/HD-SNV ngày 01/4/2019 về xây dựng KHBC 2020
  • 03/04/2019
  • Đề cương
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019
V/v thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Mã số: 237/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 27/03/2019
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số:
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Mã số: 19/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 18/02/2019