giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trư, phục vụ nghiên cứu lịch sử
  • Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trư, phục vụ nghiên cứu lịch sử
  • 19/2019/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • 10/05/2019
  • Quyết định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (75 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu