Hướng dẫn 220/HD-SNV ngày 6/3/2014 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm
  • Hướng dẫn 220/HD-SNV ngày 6/3/2014 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm
  • 07/03/2019
  • Hướng dẫn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (178 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019