Hướng dẫn 849/HD-SNV về việc phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên màm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019
  • Hướng dẫn 849/HD-SNV về việc phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên màm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019
  • 30/07/2019
  • Hướng dẫn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (37 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu