Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
  • Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
  • 995/HD- SNV
  • sở Nội vụ
  • Vũ Văn Rung
  • 25/09/2018
  • Hướng dẫn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Nam Định
Mã số: 301/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2018
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1257/SNV-CCVC
Mã số: 1257/SNV-CCVC
Biểu mẫu
Ban hành: 10/12/2018
Kế hoạch kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Mã số: 1231/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 29/11/2018
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN
Mã số:
Công văn
Ban hành: 14/11/2018