Hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
  • Hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
  • Số: 3893/BNV-CCHC
  • Bộ Nội vụ
  • Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa
  • 16/08/2019
  • Công văn
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (77 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019