Hướng dẫn một số nội dung về việc xây dựng đề án thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • Hướng dẫn một số nội dung về việc xây dựng đề án thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • 296/HD-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 04/03/2020
  • Hướng dẫn
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (56 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu