Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
  • Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
  • 1533/HD-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 26/12/2019
  • Hướng dẫn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (40 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 30/12/2019
Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019