Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
  • Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
  • 1140/SNV-TĐKT
  • Sở Nội vụ
  • Đinh Ngọc Hải
  • 01/11/2018
  • Hướng dẫn
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN
Mã số:
Công văn
Ban hành: 14/11/2018
Pháp điển công tác Lưu trữ
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Pháp điển công tác Văn thư
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Mã số: 73/BNV-VTLTNN
Công văn
Ban hành: 08/01/2018