Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
  • Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
  • 1337/HD-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Đinh Ngọc Hải
  • 19/11/2019
  • Hướng dẫn
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (191 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu