Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
  • Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
  • 18/KH-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  • Trần Lê Đoài
  • 05/02/2021
  • Kế hoạch
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (172 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
NQ41.HDBC.Mau 24-41.Mau bien ban bau cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC.Mau 18-23.Mau bien ban bau cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Nghi quyet ve mau ho so bau cu (2021.01.20) (sach)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 11-17.Mau The cu tri, phieu bau cu (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 06-10.Mau ho so ung cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 01-05.Mau ho so ung cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021