Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
  • Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
  • 3595/KH-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Nguyễn Trọng Thừa
  • 01/08/2018
  • Kế hoạch
  • Cải cách hành chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Pháp điển công tác Lưu trữ
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Pháp điển công tác Văn thư
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Mã số: 73/BNV-VTLTNN
Công văn
Ban hành: 08/01/2018
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số:
Luật
Ban hành: 12/07/2018