Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/3/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng Chương trình giai đoạn 2021 - 2030
  • Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/3/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng Chương trình giai đoạn 2021 - 2030
  • 19/KH-UBND
  • UBND tỉnh
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 10/03/2020
  • Kế hoạch
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (45 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu