Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
  • Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
  • 116/KH-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 03/10/2019
  • Kế hoạch
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (66 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019