Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
  • Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
  • 62/KH-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Phạm Đình Nghị
  • 05/06/2018
  • Kế hoạch
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018