Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021
  • 08/KH-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 21/01/2021
  • Kế hoạch
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (89 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử
Mã số: 26/VPHĐBCQG-TT
Công văn
Ban hành: 18/01/2021
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1782/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 13/01/2021