Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  • Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  • Bộ Nội vụ
  • Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa
  • 14/11/2019
  • Kế hoạch
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (45 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019