Kết quả tuyển dụng diện xét tuyển đặc cách viên chức của Sở Y tế
  • Kết quả tuyển dụng diện xét tuyển đặc cách viên chức của Sở Y tế
  • 169/UBND-VP8
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 03/04/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019
V/v thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Mã số: 237/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 27/03/2019
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017