Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
  • Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
  • 52/2019/QH14
  • Quốc hội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • 25/11/2019
  • Luật
  • Công chức viên chức
  • Tải về (230 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019