Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  • về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  • 03/NĐHN-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Lê Vĩnh Tân
  • 21/05/2019
  • Nghị định
  • Công chức viên chức
  • Tải về (412 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019