Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
  • về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
  • 04/NĐHN-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Lê Vĩnh Tân
  • 21/05/2019
  • Nghị định
  • Công chức viên chức
  • Tải về (345 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019