Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • 25/2019/NQ-HĐND
  • Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII
  • Chủ tịch
  • 10/07/2019
  • Nghị Quyết
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (42 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019