Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • 25/2019/NQ-HĐND
  • HĐND tỉnh Nam Định
  • CT HĐND tỉnh: Trần Văn Chung
  • 10/07/2019
  • Nghị Quyết
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu