phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2019
  • phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2019
  • 871/UBND-VP8
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 09/12/2019
  • Công văn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (108 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019