Phụ biểu về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện kèm theo CV số 1417/SNV-CCVC ngày 06/12/2019
  • Phụ biểu về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện kèm theo CV số 1417/SNV-CCVC ngày 06/12/2019
  • 1417/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Triệu Đức Hạnh
  • 06/12/2019
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (110 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019