Phụ lục 02. Hướng dẫn chấm điểm CCHC cho UBND các huyện (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 488/HD-SNV ngày 05/02/2021)
  • Phụ lục 02. Hướng dẫn chấm điểm CCHC cho UBND các huyện (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 488/HD-SNV ngày 05/02/2021)
  • Sở Nội vụ
  • Giám đốc
  • 05/02/2021
  • Biểu mẫu
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (58 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
NQ41.HDBC.Mau 24-41.Mau bien ban bau cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC.Mau 18-23.Mau bien ban bau cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Nghi quyet ve mau ho so bau cu (2021.01.20) (sach)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 11-17.Mau The cu tri, phieu bau cu (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 06-10.Mau ho so ung cu DBHDND (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021
NQ41.HDBC. Mau 01-05.Mau ho so ung cu DBQH (2021.01.20)
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 18/01/2021