Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn 768/HD-SNV ngày 25/6/2019 về việc xây dựng Đề án VTVL, hoàn thiện Danh mục VTVL, Bản mô tả công việc, Khung năng lực VTVL và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh NĐ
  • Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn 768/HD-SNV ngày 25/6/2019 về việc xây dựng Đề án VTVL, hoàn thiện Danh mục VTVL, Bản mô tả công việc, Khung năng lực VTVL và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh NĐ
  • 26/06/2019
  • Biểu mẫu
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (185 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019