Phụ lục 2B Báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 đi kèm Công văn 639/SNV-TCBC&TCPCP
  • Phụ lục 2B Báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 đi kèm Công văn 639/SNV-TCBC&TCPCP
  • 10/06/2019
  • Biểu mẫu
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (151 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019